Contact Us

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

อรนงค์ แก้วมณี (บี)

053-916140

graduate@mfu.ac.th